Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ma na celu ułatwienie Klientom korzystania ze Strony Internetowej pod adresem internetowym: https://www.finbo.pl , umożliwienie Klientom uzyskania jak najszerszej wiedzy o przedmiocie przyszłej Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą za naszym pośrednictwem, a także wskazanie Klientom na katalog ich uprawnień i obowiązków związanych z zawarciem Umowy Pożyczki. Regulamin skierowany jest do Konsumentów. Powyższe założenia należy brać po uwagę dokonując wykładni postanowień Regulaminu.

§1. SŁOWNICZEK

 • Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa, Umowie, bądź w niniejszym paragrafie:

  a) Dział Obsługi Klienta – osoby zatrudnione w dziale zajmującym się obsługą Klienta, które posiadają stosowne upoważnienie do kontaktu i obsługi Usługobiorcy;

  b) Dyspozycja – zlecenie Usług złożone przez Usługobiorcę po zalogowaniu się do Profilu Klienta za pośrednictwem strony internetowej;

  c) Hasło – ciąg ośmiu znaków alfa-numerycznych ustanowiony przez Usługobiorcę, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Klienta;

  d) Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę pożyczki z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika;

  e) Login – adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji;

  f) Pośrednik - Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN;

  g) Pożyczkodawca – PrimaStar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000655110, NIP: 7010645328, REGON: 366157583, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN, współpracujący z Pośrednikiem przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Konsumentowi pożyczki;

  h) Profil Klienta – indywidualne konto internetowe Usługobiorcy założone na Stronie Internetowej podczas rejestracji;

  i) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

  j) Formularz – Usługa, o której mowa w §4 ust. 2 lit. b.

  k) Rejestracja – proces rejestracji danych Usługobiorcy na Stronie Internetowej, który zostaje zakończony aktywowaniem Profilu Klienta i umożliwia zawarcie Umowy Pożyczki;

  l) Strona Internetowa – strona internetowa Pośrednika prowadzona pod adresem internetowym: https://www.finbo.pl Jest to system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie https://www.finbo.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

  m) Umowa Pożyczki – umowa o kredyt konsumencki zawarta za pośrednictwem Strony Internetowej pomiędzy Klientem a Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika;

  n) Usługa – określona w Regulaminie i świadczona bezpłatnie za pomocą Strony Internetowej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną usługa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  o) Usługodawca – inaczej Pośrednik;

  p) Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

  r) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  s) Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, Klienta, korzystającego z zasobów Strony Internetowej na zasadach i w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
 • Regulamin udostępniony jest Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem internetowym: https://www.finbo.pl przed zawarciem Umowy Pożyczki w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca i trwałe pobrania na urządzenie Usługobiorcy w formacie pliku .pdf.
 • Obowiązkiem Usługobiorcy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 • Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 • Obowiązkiem każdego Usługobiorcy jest przestrzeganie postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy Pożyczki.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 • Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez niego informacji i treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§3. TREŚĆ REGULAMINU

 • Regulamin określa:

  a) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Strony Internetowej https://www.finbo.pl

  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym (i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i (ii) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  d) tryb postępowania reklamacyjnego.

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

§4. ZAKRES USŁUG

 • Usługodawca świadczy Usługi bezpłatnie.
 • Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Strony Internetowej świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi, w szczególności umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Usługodawcy, w tym związanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, oraz aktualną ofertą w zakresie świadczonych Usług, a także umożliwia uzyskanie informacji o sposobie uzyskania Pożyczek oraz zwrotu Pożyczek, a także umożliwia za pomocą Strony Internetowej na korzystanie z następujących Usług:

  a) kalkulator pożyczkowy - Usługa pokazująca w sposób przybliżony wpływ wysokości kwoty Pożyczki oraz okresu spłaty Pożyczki na pozaodsetkowe koszty Pożyczki (w tym opłaty) oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;

  b) formularz - Usługa przybierająca postać umieszczonego na Stronie Internetowej elektronicznego formularza udostępnionego Usługobiorcy w celu wszczęcia Rejestracji, a w przypadku jej pomyślnego przebiegu - w celu (i) utworzenia Profilu Klienta, (ii) zawarcia Umowy Pożyczki oraz (ii) zapewnienia Usługobiorcy możliwości składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek oraz innych oświadczeń związanych z Umową Pożyczki, możliwość składania których przewiduje Umowa Pożyczki.

 • Usługodawca świadczy również drogą elektroniczną takie Usługi jak:

  a) utworzenie Profilu Klienta;

  b) składanie wniosków pożyczkowych;

  c) wprowadzanie oraz aktualizacja danych osobowych w Profilu Klienta;

  d) wysyłanie wiadomości do Usługodawcy;

  e) podgląd aktualnego stanu zadłużenia Klienta;

  f) podgląd listy pożyczek udzielonych Klientowi oraz ich statusu.

§5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Dla prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej i Profilu Klienta wymagane są od Usługobiorcy:

  a) komputer (PC, Mac, inny) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;

  b) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);

  c) korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer 7.0 (lub nowszej) albo Mozilla Firefox 3.6 (lub nowszej) obsługującej pliki Cookies, JavaScript oraz Adobe Flash Player (dla niektórych treści).

 • Usługobiorca zobowiązany jest do:

  a) korzystania ze Strony Internetowej i Profilu Klienta w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, obejmującym między innymi poszanowaniem praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;

  b) podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych;

  c) nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 • Usługobiorca korzystający z Profilu Klienta i Strony Internetowej powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.
 • Przeglądarka powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie przynajmniej średnim.
 • Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, jednakże może w niektórych sytuacjach prowadzić do utrudnień w połączeniu ze Stroną Internetową. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej lub Profilu Klienta wynikające z wyłączenia przez Klienta obsługi Cookies.

§6. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

 • Korzystanie z Profilu Klienta wymaga uzyskania pozytywnej weryfikacji tożsamości Usługobiorcy na podstawie wprowadzonego Loginu i Hasła.
 • Hasło ustanowione przez Klienta musi spełniać następujące kryteria: jest ciągiem przynajmniej ośmiu znaków alfa-numerycznych, w których skład wchodzą przynajmniej jedna duża litera, jedna mała litera, jedna cyfra. Hasło nie może zawierać znaków specjalnych.
 • Podczas świadczenia Usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 • Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 • Narzędzia identyfikacyjne (Login i Hasło) powinny być przechowywane przez Klienta w bezpiecznym miejscu. Zakazane jest udostępnianie narzędzi identyfikacyjnych osobom trzecim.
 • Świadczenie Usług jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Usługobiorca korzystający ze Strony Internetowej ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.

§7. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

 • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Klienta na Stronę Internetową.
 • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Korzystanie z Usług, niewymagające podania przez Usługobiorcę swoich danych osobowych, może odbywać się anonimowo i w tym zakresie nie jest wymagane podanie przez Usługobiorcę danych osobowych. Jednak w przypadku niedozwolonego korzystania z Usług, tj. korzystania w sposób niezgodny z Regulaminem, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 • Usługodawca i Pożyczkodawca są współadministratorami danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Internetowej pod adresem internetowym: cookies polityka
 • Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie lub niezbędnych przy wypełnianiu Formularza danych osobowych może uniemożliwić realizację postanowień Regulaminu lub świadczenie Usługi.
 • Usługobiorca ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę i Pożyczkodawcę, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Usługobiorcy w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Usługodawcy przysługuje prawo do przesyłania Usługobiorcy ofert zawarcia Umów Pożyczek również bez uprzedniej inicjatywy Usługobiorcy w postaci złożonego Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Usługobiorca może w każdym czasie cofnąć zgodę na swobodne przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy ofert zawarcia Umów Pożyczek.
 • W celu skorzystania z tego uprawnienia Usługobiorca może wysłać wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o treści „Wycofuję zgodę na przesyłanie ofert marketingowych” lub o treści mającej to samo znaczenie, lecz inną formę, na adres poczty elektronicznej Usługodawcy:

§9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług lub Umowy.
 • Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:

  a) pisemnej składając osobiście, w siedzibie Usługodawcy,

  b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Usługodawcy,

  c) ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta,

  d) ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Usługodawcy,

  e) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: info@finbo.pl.

 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

  a) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numeru PESEL lub numer pożyczki);

  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

  c) żądanie Klienta / Usługobiorcy w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

  d) określenie sposobu, w jaki Klient/ Usługobiorca chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;

  e) podpis Klienta – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

 • Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Klienta/ Usługobiorcy nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta/Usługobiorcy, to Usługodawcy przysługuje prawo skontaktowania się z Klientem/Usługobiorcą w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.
 • Pośrednik dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Pośrednik w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił ze zgłoszeniem reklamacyjnym:

  a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

  b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

  c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 • O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Pośrednik udziela Usługobiorcy odpowiedzi w formie:

  a) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);

  b) elektronicznej – e-mailem na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Klienta).

 • Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Usługodawcy.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Internetowej z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony Internetowej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku ze Stroną Internetową lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Klienta lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca powiadamia zarejestrowanych Klientów wysyłając wiadomość na adres e-mail. Zmieniony Regulamin jest także zamieszczany na Stronie Internetowej Usługodawcy.
 • Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z treścią Umowy. Rezygnacja z Usługi następuje w sposób określony w Umowie.
 • Korzystanie przez Klienta ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.
 • Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 • W relacjach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą stosuje się język polski.
 • Usługobiorca przyjmuje do wiadomości okoliczność, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2018.