Pożyczki z rabatem

Regulamin Promocji „Pożyczki z rabatem”

 

§ 1 – Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wydany został przez Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, (dalej jako „Organizator”).

1.2 Regulamin określa zasady udzielenia osobom fizycznym Pożyczek z Rabatem, udzielanych przez instytucje pożyczkowe, na których rzecz Organizator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, za pośrednictwem serwisu internetowego www.finbo.pl (dalej jako „Serwis”), które Pożyczkobiorcy zobowiązani są zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki.

 

§ 2 – Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji.

2.1 Promocja trwa od 16.03.2020 r. do odwołania. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji.

2.2 Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie Klienci ubiegający się o drugą lub kolejną Pożyczkę w Serwisie, którzy samodzielnie zarejestrowali się w Serwisie oraz złożyli wniosek poczynając od dnia 16.03.2020 r.

2.3 Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest otrzymanie od Organizatora poprzez Profil Klienta oferty Pożyczki z Rabatem.

2.4 Promocja polega na przyznaniu Pożyczkobiorcy Rabatu na Odsetki oraz Prowizję od Pożyczki, o którą aplikował uprawniony Pożyczkobiorca w okresie trwania niniejszej Promocji, z zastrzeżeniem spełnienia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.

2.5Wysokość Rabatu jest każdorazowo komunikowana Pożyczkobiorcom przez Organizatora w sposób określony w ust. 3 powyżej.

2.6 Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki z Rabatem przed lub po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie z standardową ofertą.

 

§ 3 – Naruszenie warunków Promocji

3.1 Warunkiem skorzystania z Promocji objętej niniejszym Regulaminem jest spłacenie udzielonej Pożyczki z Rabatem najpóźniej w Terminie Spłaty Pożyczki wynikającym z zawartej Umowy Pożyczki.

3.2 W przypadku zwrotu Pożyczki Promocyjnej po upływie Terminu Spłaty Pożyczki, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z Odsetkami oraz pełną Prowizją, tj. Prowizją zgodną ze standardową ofertą, bez uwzględnienia Rabatu. Powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie Pożyczki.

3.3 Uprawnienia Pożyczkobiorcy wynikające z niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności warunku określonego w pkt 1 powyżej.

3.4 Anulowanie warunków niniejszej Promocji nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.

 

§ 4 - Reklamacje

4.1 Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Organizatora (ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Organizatora (info@finbo.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Organizatora (numer telefonu +48 266 81 70).

4.2 Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Organizator poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.3 O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

§ 5 – Postanowienia końcowe.

5.1 Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.

5.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.

5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.4 Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.